Ginawa ang praymer na ito upang hikayatin kayong makilahok sa pagtulak sa isang mahalagang panukalang batas na kasalukuyang nakasalang sa Komite ng Repormang Pang-agraryo (AR) sa Mababang Kapulungan ng Konggreso.

Itinutulak ang “Panukalang Batas ng IDEALS” (“IDEALS Bill”) upang siguruhung may sapat na pondo para sa patuloy na pagsasakatuparan ng Pinalawak na Programa ng Repormang Pansakahan (CARP) makalipas man ang 2008. Makatutulong para sa sektor ng kanayunan kung magkakaroon ng isang kolektibo at nagkakaisang boses tungkol sa usaping ito ang mga grupong nagsusulong sa repormang pang-agraryo, ang pamahalaan, at ang mga mamamayan sa pangkalahatan. Itinutulak namin ang panukalang batas na ito hindi bilang isang indibidwal na organisasyon kundi bilang isang pinagbigkis na panukala ng sari-saring pangkat na nagsusulong sa tunay na repormang pansakahan. Kung palaing maipasa ang “IDEALS Bill”, hindi ito magiging hadlang sa pagkakaroon ng isang mas malawakang polisiyang tutugon sa hinaing ng kanayunan.

TANONG #1: BAKIT NINYO DAPAT SUPORTAHAN ANG REPORMANG PANG-AGRARYO?

Bago pa man dumating ang mga Kastila, problema na sa atin ang di pagkakapantay-pantay ng mga karapatan ng tao sa lupang kanilang sinasaka. Ang mga sinaunang mayayaman (maharlika) ang siyang may karapatang magmay-ari ng lupa, samantalang puwede lamang magsaka ang mga timawa kung nagbabayad sila ng takdang renta sa kanilang pinuno (datu). Lumala ang di pagkapantay-pantay na ito nang sakupin tayo ng mga Kastila sa loob ng 400 taon. Sa ilalim ng mga mananakop, patuloy na lumaki ang bahagi ng mga lupang pag-aari ng iilang mayayaman. Bagama’t tinangka ng mga Amerikanong mananakop at ilang pangulo ng Pilipinas na ayusin ang sistema ng pagmamay-ari ng lupa, patuloy pa ring nagpapahirap ang depektibong sistemang ito. Sa kasalukuyan, 80% ng lupa sa atin ang pagmamay-ari ng kakarampot na 20% sa ating mga mamamayan. Lalo pang nakagugulantang ang mga estadistikang ito kung iisipin nating kabilang ang mga magsasaka at manggagawang bukid sa pangalawa sa pinakamalaking grupo ng mga manggagawa sa bansa. Lalo pang nakapanlulumo kung iisipin nating ayon sa nakaraang census, 4.3 milyong pamilya o 26.6 milyong Pilipino –- halos 40% ng ating mga kababayan — ang walang sapat na kinikita upang makakain nang sapat. Patunay ang mga estadistikang ito na kailangan talaga ng isang sustinable at tunay na repormang pansakahan sa ating bansa.

TANONG #2: ANO ANG RA 6657?

Nilagdaan ang Comprehensive Agrarian Reform Law (CARL) of 1988 (Republic Act No. 6657), na nagtaguyod sa CARP, noong ika-10 ng Hunyo ng taong iyon. Nakabatay ang CARL sa ating Saligang Batas na nag-uutos sa Estadong itaguyod ang pinalawak na pagsulong ng kanayunan at repormang pang-agraryo sa pamamagitan ng makatuwirang pamamahagi ng lahat ng mga lupang pansakahan. Nasasaklawan ng CARL ang lahat ng lupang ugnay sa agrikultura, maging pribado o pampubliko; anuman ang itinatanim dito, at anuman ang kaauyusan sa pagmamay-ari o sa tagal ng pagtigil sa lupa. Maaaring makinabang sa CARL ang lahat ng nagtatrabaho sa lupa, maging bilang Kasama, manggawang-bukid o iba pa.

TANONG #3: NAGPAPANUKALA BA ANG “IDEALS BILL” NG MALAKIHANG PAGBABAGO O PAG-OVERHAUL SA CARP?

Hindi. Isa lamang itong panukala na “pahabain” (“extend”) ang pagpapatupad sa CARP. Dahil sa Republic Act No. 8532 na ipinasa noong 1998, naamyendahan ang RA 6557 upang magtakda ng karampatang pondo para sa pagpapatuloy sa CARP paglipas ng 10 taon o hanggang 2008. Sa ngayon, nangangamba ang mga sumusuporta sa repormang pansakahan at pagsulong ng kanayunan, kabilang na ang IDEALS, dahil baka maantala o mabitin ang implementasyon ng CARP sa oras na mawalan ng basehang legal ang pagpopondo sa programa paglipas ng 2008.

TANONG #4: ANU-ANO ANG MGA MUNGKAHI NG “IDEALS BILL”?

Nagpapanukala ang “IDEALS Bill” ng tatlong bagay:

(1) Ang pagkakaroon ng dagdag na pondo (augmentation fund) para sa pagpapatupad ng CARP. Partikular, isinusulong ng panukalang batas ang dagdag na 50 Bilyong Piso para tustusan ang mga pangangailangan ng CARP sa loob ng 5 taon (paglipas ng 2008), o ang mga mga taong 2009-2013; kaakibat nito ang pagtataas sa taunang pangkalahatang pondong nakalaan (yearly general appropriations) para sa CARP mula 3 Bilyong Piso hanggang 5 Bilyong Piso (kung saan isa ang pangkalahatang pondo [general funds] sa pagkukunan ng pondo para sa implementasyon ng repormang pang-agraryo);

(2) Isang legal na direktiba para sa pagsasagawa ng proseso ng pagsusuri sa impact ng CARP (CARP impact validation); at

(3) Ibang/kaugnay na layuning legal gayang:

  1. Pagsasaad na dapat isulong, bilang polisiya ng Estado, ang isang sustinableng repormang pansakahan;
  2. Pagtataas sa pondong nakalaan para sa mga serbisyo para sa pagtataguyod ng CARP (support services);
  3. Pagtataas sa pinakamababang karampatang bilang ng mga komunidad panrepormang agraryo (agrarian reform communities [ARCs]) na dapat itaguyod kada taon sa bawat distrito kung saan maraming mamamayan ang nabubuhay sa pagsasaka; at
  4. Pagsasaad na dapat na maging libre (gratuitous) at lehitimo ang pinagmumulan ng anumang tulong pinansiyal na matatanggap ng Kagawaran ng Repormang Pang-agaryo (DAR) para sa pagpapatupad ng mga programa nito.

TANONG #5: SINU-SINO ANG MGA SUMUSUPORTA SA “IDEALS BILL”?

i Ilang natatanging mambabatas na ang nangakong susuporta sa panukalang batas na ito – sina Kong. Gregorio Ipong (Punong Tagapangasiwa—Komite ng Repormang Pang-agraryo sa Mababang Kapulungan), Kong. Junie Cua, Kong. Proceso Alcala, at Kong. Abraham Khalil Mitra. Nagsampa na rin si Kong. Mitra ng isang panukalang batas para sa pagpapahaba ng pagpapatupad sa CARP, base sa panukala ng IDEALS (pareho lamang ito sa “IDEALS Bill” liban sa ilang maliliit na pagbabago sa probisyon tungkol sa CARP impact validation).

Patuloy kaming nakikipag-ugnayan kay Kong. Cua dahil nangako siyang magbigay ng ilang karagdagang mungkahi upang lalong mapalawig ang “IDEALS Bill.” Malugod naming tinatanggap ang inisyatibang ito dahil naniniwala kaming maaari nitong simulan ang higit na malawak at malalim na pagtatalakay sa usaping repormang pansakahan dahil malamang na pagsasama-samahin ng mga mambabatas ang lahat ng panukalang batas na patungkol dito.

Naipaalam na namin sa Komite na magsusulong kami ng ilan pang pagbabago (revisions) sa panukalang batas upang dulugin ang mga mungkahi ng MODE, Inc. (Management and Organizational Development for Empowerment) at ng PhilNet-RDI, Inc. (Philippine Network of Rural Development Institutes).

TANONG #6: ANO ANG PUWEDE NINYONG GAWIN UPANG SUPORTAHAN ANG “IDEALS BILL”?

Umaasa kaming makikiisa kayo sa panawagan namin para sa agarang pagpasa sa panukalang batas na naglalayong iangat ang kabuhayan ng milyun-milyong Pilipinong patuloy na nagsasaka sa lupang hindi nila pag-aari. Kung nais ninyong magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa “IDEALS Bill”, halina’t anyayahan ninyo kami para sa isang pangkatang talakayan tungkol sa paksang ito. Maaari kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono bilang 436 5470 o 929 0782, o magpadala ng liham sa aming email address na . Matatagpuan ang aming tanggapan sa 75BK9th Street, East Kamias,Quezon City.

CARP Paglipas ng 2008: Isang Praymer Tungkol sa “Panukalang Batas ng IDEALS” (“Ideals Bill”)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *